Generalforsamling 2017 og uddeling af Thorsørosen.

Her er nogle glimt fra generalforsamlingen, hvor Thorsørosen blev tildelt Jette og Jørgen fra Tungelund Aktivitetscenter:

 

Referat

GENERALFORSAMLING

i

THORSØ HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

torsdag 2. marts kl. 19

I Tungelund Aktivitetscenters mødelokale

 THB-Lisbeth-symbol-færdig

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  Ingvard Nygaard valgt. konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden tager referat.
 2. 2.       Formanden aflægger beretning om foreningens gang i det forløbne år.
  Formanden gennemgik det forgangne års arrangementer og redegjorde for ændringer i det kommende år. Mest markant er opdelingen af julemarkedet, så man starter ved pavillonen og, når talen er holdt og julemanden kaldt frem, går i samlet flok til Torvet, hvor julemanden tænder træet og deler poser ud. Derefter videre til kirken og sognehuset. Affaldsdagen sætter mere fokus på, at folk rydder op.
  Formanden talte om den lidt ændrede rolle, foreningen skal have med de hidtidige arrangementer som den ene del og visioner initiativer og udvikling af Thorsø på den anden side. Fastslog også foreningens samlende rolle som den eneste forening i byen uden ideologisk eller hobby/interessebetonet fundament. Borgerforeningen er hele byens forening og et naturligt sted at samle og koordinere initiativer og aktiviteter.
  Formanden refererede til visionsmødet og præsenterede de to ting, bestyrelsen har valgt at sætte fokus på i første omgang, nemlig nytænkning af torveområdet og konstruktion af en Thorsøportal i form af en videreudvikling af borgerforeningen hjemmeside.
  Begge mål søges opfyldt ved at nedsætte et par arbejdsgrupper.
  Borgerforeningen har givet tilsagn om assistance og 50.000 kr. til multibaneprojektet ved skolen.
  Endelig fortalte formanden om de sti- og vejprojekter, der er dialog med kommunen om.
  Beretning er tilgængelig i elektronisk form hos formanden.

 

 

 1. 3.       Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  Regnskabet viste et overskud på godt 17.000 kr.. Revyen gav 10.000 kr., og der er kommet flere penge ind i kontingent. Snak om området, hvortil den årlige kontingentfolder skal uddeles.
 2. 4.       Fastsættelse af kontingent.
  150 + 50 til juleudsmykning
 3. 5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer (Gitte Foldager, Johnny Hansen og Anette Poulsen Hvam er på valg) og suppleanter (Mette Sørensen er på valg). (Alle er villige til genvalg).
  Genvalg.
 4. 6.       Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).
  Genvalg
 5. 7.       Vedtægtsændringer. (Bestyrelsens forslag kan rekvireres hos formanden og kan også ses på foreningens hjemmeside).
  De nye vedtægter blev gennemgået. Der skete mindre redaktionelle ændringer i § 4 og 6. I§9 0m nedlæggelse af foreningen blev stk. 2, pind 2 fjernet, Idet en evt. støtte til pavillonen kan indeholder formuleringen om en fond. Med disse rettelser blev vedtægterne vedtaget.
 6. 8.       Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 24. februar via foreningens mail: thb8881@gmail.com).
  Ingen
 7. 9.       Evt.
  Intet

Efter generalforsamlingen blev Thorsørosen 2017 overrakt ril Jørgen og Jette i Tungelund Aktivitetscenter.

“Jørgen og Jette i hallen”.

Det er sådan, de er kendt i Thorsø, halinspektør Jørgen Hebsgaard Knudsen og bestyrer af Café TAC, Jette Knudsen, der på forbilledlig vis har stået i spidsen for Tungelund Aktivitetscenter i en årrække.

Denne måde at omtale dem på, er også et udtryk for den rolle, de spiller i og omkring Tungelund Aktivitetscenter, og som i aftes var hovedårsag til, at de på borgerforeningens generalforsamling fik Thorsørosen 2017.

- Vi havde hele 12 indstillinger til Thorsørosen, og fire af dem pegede på Jørgen og Jette, så selv om der var flere gode kandidater, så havde byens borgere med indstillingerne peget på, hvor de mente, rosen skulle ende, fortæller formanden for borgerforeningen, Martin Bjerregaard Jensen.

Bestyrelsen for Thorsø Håndværker og Borgerforening var enig, og derfor kunne et noget overrumplet og overrasket hal-par modtage byens hæder i form af roser, diplom og 1000 kr.

- For første gang i Thorsørosens snart 20-årige historie kunne vi overrække rosen uden i forvejen at have inviteret modtageren med til generalforsamling og dermed også afsløre for vedkommende, hvad det gik ud på. Jørgen og Jette er nemlig altid i hallen, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Rummelighed, imødekommenhed, humor og lune var nogle af de karakteregenskaber, der gik igen i indstillingerne, ligesom det blev fremhævet, at Jørgen og Jette har formået at gøre Tungelund Aktivitetscenter til et mødested for Thorsøborgere i alle aldre.

- Jørgen og Jette er hovedårsagen til, at aktivitetscentret, selv om det er 35 år gammelt, kun ser ud til at være fem år, hed det i en anden indstilling.

- Det er ikke kun i aktivitetscentret, men i byens idrætsliv generelt, at parret har sat mange spor via deres positive og hjælpsomme indstilling til tingene, fremhævede Martin Bjerregaard Jensen i sin motivering for roseuddelingen.

Thorsørosen er blevet uddelt hvert år siden 2000.

 

Skotsk aften i Pavillonen var en stor succes.

Her er nogle glimt fra  aftenen med det skotsk-danske par “The Quiggs”. Der var fuldt hus og stemningen var undertiden på kogepunktet:

Omtale af aftenens forløb:

Skotsk succes i Thorsø Pavillon

En ny tradition blev skabt i Thorsø i lørdags.

Formændene for henholdsvis Thorsø Pavillon og Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Peter Dahlgaard og Martin Bjerregaard Jensen, havde på forhånd sagt, at blev lørdagens koncert med The Quiggs en succes, så ville de arbejde videre ad det spor og arrangere nye musikoplevelser for Thorsøborgerne.

- Vi havde fuldt hus. Godt 100 til spisning og en halv snes stykker, der stødte til, da koncerten startede. Alle var begejstrede, og vi fik mange opfordringer til at lave flere tilsvarende arrangementer, fortæller Martin Bjerregaard Jensen.

The Quiggs formåede at skabe en rigtig god stemning, og publikum ville ikke slippe dem, før der var givet flere ekstranumre. Det bedste af skotsk folkemusik bundet sammen af muntre og underholdende introduktioner skabte en festlig stemning i salen, hvor der blev både sunget og grinet med Pernille og Stephen Quigg, der næsten spillede på hjemmebane, da Pernille Quigg stammer fra Terp og til sin store overraskelse kunne se sin gamle dagplejemor og flere andre venner og bekendte “fra gamle dage” blandt publikum.

- Vi ramte noget, publikum syntes om, og det er helt sikkert, at vi fortsætter samarbejdet. I forbindelse med markedsføringen af dette arrangement, blev vi kontaktet af en anden musiker i samme genre, der meget gerne ville komme og spille for os. Desuden blev vi næsten tvunget til at love, at vi laver en nyt arrangement med The Quiggs om et år eller to, siger Peter Dahlgaard.

 

 

 

Koncert med “The Quiggs!” i Pavillonen og generalforsamling i THB 2. marts.

The Quiggs_stander

I samarbejde med Pavillonen inviterer vi hermed til en spændende koncert den 25. februar – med eller uden spisning.

Læs mere om The Quiggs på Pavillonens hjemmeside, som du kan klikke dig ind på herunder:

https://sites.google.com/site/pavillonenithorsoe/

Generalforsamling den 2. marts i Cafe` TAC

Indkaldelse generalforsamling

 

Herunder forslag til nye vedtægter:

 

Vedtægter

for

Thorsø Håndværker-

og Borgerforening

 

 

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Thorsø Håndværker- og Borgerforening (i det kommende THB), stiftet 15 januar 1912.
Stk. 2. THB har hjemsted i Thorsø, Favrskov Kommune.

§ 2.

 

Stk. 1. THBs formål er at varetage og fremme byens, alle erhvervs- og forretningsdrivendes samt borgernes interesser på bedst mulig måde.
Stk. 2. Det sker blandt andet gennem møder og andre arrangementer, der enten kan have til formål at tage initiativer til at udvikle byen eller kan have kulturelt eller underholdningsmæssigt indhold.

Stk. 3. Det er ligeledes THBs formål og opgave at være med til at skabe udvikling i byen, at værne om traditioner i byen og at være med til at skabe nye.

 

 

§ 3.

Stk. 1. THB optager som medlemmer alle enkeltpersoner samt erhvervs- og forretningsdrivende, i Thorsø og omegn, der kan identificere sig med foreningens formål og virke.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent, når der hvert år i andet kvartal husstandsomdeles en folder om foreningens virke.
Stk. 3. Et medlem er udmeldt, hvis der ikke inden udgangen af årets tredje kvartal er betalt kontingent.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og vil tillige fremgå af den omdelte folder.

Stk. 5. THB kan endvidere tillige opfordre medlemmerne til at bidrage til specifikke aktiviteter, eksempelvis juleudsmykning.

§ 4.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er THBs øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes ordinært én gang årligt inden udgangen af marts måned og skal indvarsles med mindst 10 dages varsel på foreningens hjemmeside og/eller andre relevante elektroniske medier samt ved opslag i byen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke ved årsskiftet forud for generalforsamlingen var i kontingentrestance.

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde og aktiviteter i det forløbne år.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. februar.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én mødedeltager kræver det. Ved personvalg er der altid skriftlig afstemning. Hver deltager kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for fornødent, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Begæring om samme sker ved skriftlig henvendelse til formanden, som herefter skal indvarsle til samme med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at formanden har modtaget begæringen. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling (jvf. § 4 stk. 2).

 

 

§ 6.

 

Stk. 1. THBs daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode. Der er to medlemmer på valg i lige år og tre i ulige år. Der er tillige valgt to suppleanter samt to revisorer. I begge tilfælde er én af disse efter tur på valg hvert år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, således at der som minimum vælges formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3. THB tegnes af formanden i forening med enten næstformanden eller kassereren. Ved optagelse af lån eller salg/pantsætning af fast ejendom tegnes THB af hele bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage klart definerede og afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder og foranlediger, at der tages referat, der udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter mødet. Møder indkaldes skriftligt og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. I et sådant tilfælde skal formanden indkalde, så mødet kan afholdes inden to uger efter at det er forlangt af bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.

 

Stk. 1. THBs regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. THBs regnskab føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for alle ind- og udgående betalinger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til konti.

Stk. 3. Formanden har uhindret adgang til netbank og andre kontooversigter.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 5. Regnskabet revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer og skal færdiggøres i så god tid, at det kan fremlægges i revideret form på generalforsamlingen.

§ 8.

 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen og dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9.

 

Stk. 1. Opløsning af THB kan kun ske ved beslutning om dette på to efter hinanden følgende generalforsamlinger og kun med mindst 2/3 flertal af de fremmødte på hver af disse.

Stk. 2. THBs midler skal i tilfælde af opløsning anvendes på én af følgende tre måder:

 • Formuen fordeles blandt alle foreninger med hjemsted i Thorsø i forhold til medlemstal.
 • Formuen tilfalder ubeskåret Thorsø Pavillon.
 • Formuen hensættes i en fond, der administreres af en bestyrelse, bestående af den sidste formand i THB samt yderligere to personer, der vælges på THBs sidste generalforsamling.

Stk. 3. Beslutning om, hvordan formuen skal afvikles jvf. ovenstående, træffes på THBs sidste generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Får en af de tre muligheder ikke mere end halvdelen af de afgivne stemmer i første afstemning, holdes der en ny afstemning mellem de to forslag, der fik flest stemmer i første afstemning

Stk. 4. Såfremt der oprettes en fond, skal de tre, der er valgt til at administrere fonden, senest tre måneder efter THBs nedlæggelse præsentere et sæt vedtægter for fonden til vedtagelse på et borgermøde.

 

§10.

 

Således vedtaget på THBs generalforsamling den 2. marts 2017.

 

 

 

 

 

Martin Bjerregaard Jensen          Niels Bramer

 

Anette Povlsen Hvam            Gitte Foldager            Johnny Hansen

Velbesøgt visionsaften – og Thorsørosen 2017!

Rigtig flot besøg til visionsaften i Thorsø Pavillon. Formanden for Thorsø-Tungelund IF, Dan Brandt, formanden for skolebestyrelsen, Mette Gordon, og formanden for Thorsø Menighedsråd, Erik Bertelsen.      De tre oplægsholdere: Dan Brandt fra TIF, Mette Gordon fra Skolebestyrelsen og Erik Bertelsen fra Menighedsrådet, Ældrerådet m.v.

Læs referatet her: http://favrskov.lokalavisen.dk/visioner-et-skridt-ind-i-fremtiden-i-thorsoe-/Lokale-nyheder/20170130/artikler/701319433/1494

Hvem skal have Thorsørosen i år?

Det kan du være med til at bestemme!

Rose 2017

Julemarked i Thorsø den 27. november.

Så er julemarkedet overstået, det store træ ved Pavillonen er tændt – den største del af byens befolkning var samlet ved julemarkedet i det mest fantastiske vejr. Boderne havde et fint salg og da kl. blev 16.00 og provst Anders Bonde holdt juletalen var der en stemning, hvor folk lyttede andægtigt og efter talen blev julemanden kaldt frem. I mange år har julemarkedet været afholdt på torvet, men kloakarbejdet havde bevirket, at markedet måtte flyttes, og det viste sig, at pladsen ved Pavillonen var meget velegnet, når så mange mennesker slutter op om arrangementet.

Her følger nogle glimt fra dagen:

 

Så er det snart 1. søndag i advent, og det traditionelle julemarked vil finde sted som sædvanligt – men denne gang ved Pavillonen, da midtbyen er gravet op og med store huller.

Julemarked 2016. Plakat til tryk

Så er ENGEN indviet.

Den 1. oktober kl. 12.00 blev første del af lyskunstprojektet i Thorsø indviet. 50 – 60 af byens borgere var kommet ned til Pavillonen for at være med til denne begivenhed. Vejret viste sig fra sin allerflotteste side, så det blev en hel folkefest.

Formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen, bød velkommen til forsamlingen og en særlig velkomst til kunstneren Jette Hye Jin Mortensen, som var kommet til Thorsø for at fortælle om skulpturens tilblivelse.

Hans Dahlgaard, som havde været med i hele processen fra de første tanker om lyskunst i Thorsø fremkom i 2012, holdt indvielsestalen, og han gennemgik processen fra det første bestyrelsesmøde i THB i 2012 og frem til i dag, hvor den første trediedel at Lyskunstprojektet står færdigt. Favrskov kommune og Statens Kunstfond har været de store bidragydere, og det er meningen at hele lyskunstprojektet skal indvies i 2017 – året hvor Århus er kulturhovedstad.

Efter at forsamlingen havde råbt tre rungende hurra´er, var det Jettes tur til at fortælle om processen med at lave denne skulptur. De indstøbte planter er plukket i engen ved søen, tørret og senere indstøbt i epoxy. Denne del af arbejdet er foregået på Samsø, og da skulpturen er 10 meter lang og selve bænken vejer 1,5 t, måtte der tre lastvogne til for at få skulpturen til Thorsø og få den anbragt på den endelige plads.

Efter Jette havde fortalt om ENGEN, var der vand og øl til alle, og folk blev hængende og småsnakkede og man kunne også få uddybende forklaringer fra Jette om processen. Herunder vises nogle billeder fra dagens begivenhed:

 

 

Husk de kommende arrangementer:

Folkemødet i Thorsø den 1. oktober i Pavillonen er AFLYST på grund af manglende tilmeldinger. ………….DESVÆRRE.

Første del af lysskulpturen “ENGEN” indvies denne dag kl. 12.00, så mød frem og vær med.

Se programmet øverst på siden ved at klikke på Folkemøde i Thorsø.

Den 28. og 29. oktober 2016 løber revyen af stabelen i Thorsø Pavillon.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen!

Stitur ad Vildtbanestien den 8. juni kl. 19.00

 

Stitur med historie og gode historier

Godt 40 var med, da Thorsø Håndværker- og Borgerforening inviterede til en gåtur på den gamle vildtbanesti, der går fra banestien til Futting.

- Vi havde Gerda Kristiansen med til at fortælle om stien og dens historie, og det blev en spændende tur, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Stien har i tidens løb haft to funktioner. Dels har den været Futting-bøndernes vej til Thorsø Mølle, dels har den været en markering af kongens jagtområder, de såkaldte vildtbaner.

På stien findes også en sten, der er stillet op i 1743 af Kong Christian d. 6.

Turen sluttede med kaffe og kage, hvor vildtbanestien rammer Søndergade, og det blev til mere snak, flere gode historier om ting tilbage i historien.

- Det blev en hyggelig aften, og vi snakkede da også om at lave flere af den slags historiske stiture i egnen omkring Thorsø, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Stitur ad Vildtbanestien i Thorsø den 8. juni kl. 19.00

Turen starter på torvet, ad banestien til Vildtbanestien. Kaffepause ved Anette med kaffe, the, varm cacao og hjemmebag. Hjem ad Søndergade. De, der ikke kan gå turen ad stien, kan bruge Søndergade begge veje. Er man ikke så meget til gåtur, kan man køre til kaffepausestedet ved Anette. Uanset, hvordan man transporterer sig, mødes vi ca. halv otte ved Anette. Her fortæller Gerda Kristiansen om vildtbanestien m.v., og vi går det lille stykke  ad vildtbanestien til  vildtbanestenen, som Gerda også vil fortælle om. Derfra hjem ad stien eller retur op ad Søndergade til fods eller i bil.Stien eller vejen er oprindeligt Futtinggårdenes vej til Thorsø Mølle. Den har gået her gennem århundreder, men dens betydning som færdselsvej svandt ind, da Tangeværket blev oprette i 1920. Gårdene fik elektricitet og dermed egne kværne til kornet.

Alle er velkomne til at deltage.

 

Halvbrændte havemøbler og skrald i sækkevis

Se ovenfor – Ny side med: Folkemøde i Thorsø!

Thorsø er ren og klar til konfirmationen på fredag

Næsten 50 Thorsøborgere mødte søndag formiddag op for at være med ved Thorsø Håndværker- og Borgerforenings årlige oprydningsdag.

- Det er blevet en fast tradition i Thorsø, at vi rydder op i byen søndagen før konfirmationen, og med dagens flotte opbakning, trods et ikke alt for godt vejr, nåede vi stort set hele byen rundt, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Igen i år var KFUM-Spejderne og fodbolddrengene fra TIF med, og det samlede resultat blev mere end 40 sække blandet affald samt nogle delvist afbrændte havemøbler.

- Vi er glade for, at så mange er med til at pynte byen inden den store festdag på fredag. Vi fik også gjort klar, så foreningens store flagallé er på plads fredag fra morgenstunden, siger formanden.

 

 

Oprydning 2016

 

Generalforsamlingen i THB var velbesøgt, og Hans Dahlgaard aflagde for sidste gang formandsberetning for det forløbne år.

Beretningen bringes herunder:

Ordinær generalforsamling

den 15. marts 2016

i Tungelund aktivitetscenter

Beretning for året 2015

Der er i 2015 som sædvanligt blevet gennemført en lang række aktiviteter.

Årets faste aktiviteter

 • Egnsfest
  Borgerforeningen deltog efter sædvane i egnsfesten med flagallé, kondiløb  samt kaffebord torsdag morgen

 

 • Revy
  Revyen i efteråret var en jubilæumsrevy – 25 år uafbrudt med revy og oven i købet for Jens Bramer og Nete. Det blev en stor succes. Revyholdet gjorde det fremragende og fik stor ros af publikum. For første gang i en årrække var der fyldt helt op til begge aftener. Det ser ud til, at en ny generation af thorsøborgere har fået smag for at komme til revy. Lørdag aften sluttede med levende musik, og det kan nok trække endnu flere til revyen.

 

 • Julemarked
  Årets julemarked på torvet blev igen en stor succes med div. stande, julemand og gratis slikposer fra Meny og XL til omkring 300 børn. Årets taler var byrådsmedlem Flemming Nørgaard fra Ulstrup, og han var overvældet over at se så mange mennesker troppe op på torvet en kold og blæsende novemberdag, men det er blevet en god, fast tradition i et samarbejde med DUI, KFUM-spejderne, Rideklubben og menighedsrådet. Desværre måtte fakkeltoget aflyses p.g.a. blæsevejret, og det betød, at der kom færre med op i kirken og til den efterfølgende risengrød i konfirmandhuset.

 

 • ”Store oprydningsdag!”

Sidste forår havde vi for syvende gang en ”Gør byen ren!” dag i april. Vi fik hjælp af en flok grønne spejdere, som sammen med forældrene og trofaste thorsøborgere var der ca. 60 til morgenkaffe i hallen. Denne oprydningsdag bliver gentaget i år den 17. april, og ulveungerne er igen parate til at hjælpe.

 

 • Årets Thorsø-Rose bliver denne gang uddelt for 16. gang. Der har i år været adskillige gode forslag, så den vanskelige udvælgelse har bestyrelsen måttet påtage sig, og rosen i år bliver tildelt Røde Kors butikken i Torvehuset, men det har I jo nok gættet, men det vender vi tilbage til efter generalforsamlingen.

 

 • Øvrige aktiviteter i årets løb.

Sidste forår fik vi et tip fra et af medlemmerne om, at vi burde arrangere en stivandring rundt i Thorsø. Det gjorde vi så i samarbejde med forslagsstilleren, Martin Bjerregaard, og på trods af silende regn kom der over fyrre mennesker og det blev en fin tur, der sluttede i Pavillonen, hvor der blev serveret kaffe og brød.

 

Cykelstien til Sall har været på ønskesedlen i mange år, men først i 2013 kom der for alvor skub i tingene, og der blev afsat penge på kommunens budget. I sommeren 2015 var cykelstien klar og vi var med til, sammen med beboerforeningen i Sall og Favrskov kommune at planlægge og afvikle indvielsen en lørdag i august. Vejret var højsommerligt, og der var mødt så mange op ved Pavillonen i Thorsø, at da cyklisterne satte kursen mod Sall strakte slangen sig over 1 kilometer.

 

Lyskunst i Thorsø.

 • Vi har arbejdet med projektet nu siden 2013. Efter mange møder og mange ansøgninger kom der skred i planerne. Kommunen bevilgede penge til projektet, og der blev sendt en ansøgning til Statens Kunstfond, som fandt planerne så spændende, at de bevilgede 750.000 kr. oven i det beløb, vi havde fra kommunen. Der blev udskrevet en konkurrence blandt interesserede kunstnere, og blandt de mange interesserede, blev tre kunstnere udtaget til at komme med færdige forslag til ”Lyskunst i Thorsø”. Forleden aften blev de tre forslag fremlagt ved et borgermøde i Pavillonen, og ved en afstemning blandt de fremmødte blev Jette Hye Jin Mortensens forslag valgt, og det bliver nu realiseret i den kommende tid. Der har været brugt megen tid og mange kræfter på disse projekter, men belønningen er at det lykkes. Det er jo et samarbejde mellem mange parter, der har ført til de resultater, vi nu kan se tilbage på, og jeg vil her citere John F. Kennedys ord:” Sejren har mange fædre – nederlaget er forældreløst!”

 

 

 • Jeg vil her til sidst gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årenes løb. Der har været en god stemning ved vore møder, og det har ikke været svært at få opgaverne udført. Det er med et vist vemod, jeg nu stopper i foreningen, men jeg fornemmer, at tidspunktet er rigtigt valgt, og jeg vil fremover følge jer og møde op til de arrangementer, I inviterer til i Thorsø.

 

Hans Dahlgaard, formand

 

Generalforsamling i Cafe´ TAC tirsdag den 15. marts kl. 19.30.

Se dagsordenen nedenfor!

Nyt opslag om Generalforsamling 2016

Sæt kryds i kalenderen ved den 15. marts!

Lyskunst

 

 

 

 

 

Den 9. marts kl. 19.00 i Thorsø Pavillon. Her kommer de tre udvalgte kunstnere og præsenterer hver især deres forslag til “Lyskunst i Thorsø”!

Alle fremmødte vil efter præsentationen være med til at stemme om, hvilket af de tre projekter der vil blive ført ud i livet.

Det foregår i Pavillonen fra kl. 19.00 til kl. 21.00 – Alle er velkomne. Se mere på siden øverst; Lyskunst i Thorsø!

Hvem skal have Thorsørosen i år?

Læs mere om generalforsamlingen her: